Hoe kun je leren praktisch vormgeven?

Leidinggevenden onderschatten dat vaak, zij betrekken slechts enkelingen bij het denken over de oplossingen en de veranderingen die nodig zijn. Om vervolgens aan werknemers te vertellen wat hier van hen in wordt verwacht.Twee weten meer dan een. Dat weet iedereen. En internet laat zien dat de denkkracht van velen tot bijzondere en krachtige oplossingen kan leiden. 

Leidinggevenden onderschatten dat vaak, zij betrekken slechts enkelingen bij het denken over de oplossingen en de veranderingen die nodig zijn. Om vervolgens aan werknemers uit te leggen wat van hen wordt verwacht.

Je mist zo niet alleen de denkkracht van werknemers. Je mist zo ook hun motivatie om te willen leren en veranderen. Want medewerkers die mee mogen denken over de verandering, en deze zelf mee vorm mogen geven, zijn meer betrokken en gemotiveerd om deze ook tot een succes te maken. 

Om dit te realiseren, hebben wij het programma “Samen Werken aan Betere Resultaten” ontwikkeld. Dit programma gaat uit van een waarderende teamgerichte aanpak, waarin medewerkers samen aan een concreet operationeel doel en het daarvoor benodigde gedrag werken.

 

betrek iedereen vanaf het beginBETREK IEDEREEN VANAF HET BEGIN

In dit programma pleiten wij ervoor, medewerkers en anderen (stakeholders) vanaf het eerste begin bij de verandering te betrekken. Zodat niet alleen jouw, maar ook hun vragen aan bod komen. En er een gezamenlijke vraagstelling of opdracht voor de verandering komt. 

Wij diepen daarom niet alleen jouw vragen uit, maar ook die van werknemers en andere betrokkenen. Dat gebeurt toekomstgericht, met vragen zoals: ‘Hoe kunnen we dat al goed gaat nog vaker goed doen en verder versterken? Wat vraagt dat van ons?’ We (re)framen de aandachtspunten in het proces hierbij op een positieve manier.  

Medewerkers worden betrokken bij het visualiseren, het weergeven van het proces. Omdat iedereen daar zijn eigen beeld over heeft, en ideeën over wat anders of beter zou moeten.

werk samen aan oplossingenWERK SAMEN AAN OPLOSSINGEN

Wij vinden het belangrijk dat deze ideeën gezamenlijk gebundeld en gewogen worden. Zodat iedereen kan zien waarom en voor welke ideeën gekozen is. En op een zinvolle en betekenisvolle manier bij kan dragen aan de uitwerking van de acties en het gedrag dat ervoor nodig is. Ook is het belangrijk dat er voldoende aansprekende beloningen voor medewerkers tegenover staan, want waarom zouden zij anders veranderen? Wat zit er voor hen in als het resultaat bereikt wordt? Het is belangrijk om daar vooraf met elkaar bij stil te staan. Ons Ebook laat zien wat hier vaak fout in gaat.

werk aan resultaat en gedragWERK AAN RESULTAAT EN GEDRAG

Als meer bekend is over de oplossingen die gekozen zijn, wordt gekeken naar de resultaten en het gedrag hiervoor. Omdat mensen het prettig vinden als zij naar iets toe kunnen werken, maken wij dit graag meetbaar en concreet. Meetbaar, met nulmeting en voortgangsmetingen voor het team als het gaat om het te behalen operationele resultaat. Concreet, als het gaat om het gedrag dat hierbij hoort. Dit gaat verder dan gesprekken over missies en kernwaarden en trainingen en opleidingen zijn ook te vrijblijvend. 

De vraag is: ‘Hoe kunnen wij als team met elkaar werken aan betere resultaten en wat vraagt dat van iedereen?’ Leidinggevenden hebben de neiging om dit te onderschatten en hier te vaag en te abstract in te blijven. 

Daarom ondersteunen wij hen en het team hier intensief in, met concrete voorbeelden van vaardigheden en gedrag waarover het gaat, en in het leren daarvan in de praktijk. En omdat bepaald gedrag nu eenmaal het gemakkelijkst wordt aangeleerd door degene die daar het talent voor heeft, stimuleren wij het om dat talentgericht te doen.

werk aan de volgende veranderingWERK AAN DE VOLGENDE VERANDERING

Tot slot, als het resultaat bereikt is… Hoe geef je vorm aan de volgende verandering? Dan is het belangrijk te beseffen dat iedereen heeft een manier om met verandering om te gaan. Iedereen heeft er zijn of haar eigen verhalen over, en dit is de sleutel is voor het ontdekken van ieders kracht voor de volgende verandering. Daarom is het belangrijk om stil te staan bij wat de veranderingen voor iedereen hebben opgeleverd en ruimte te bieden voor ieders persoonlijke verhaal erin. En medewerkers vandaaruit zelf de initiator van de volgende verandering te laten zijn.